Migrasjon. Noen sentrale begreper

Amerikakiste til Clifton, Bosque County, Texas, America kan stå som et symbol på migrasjon. Det som var viktig å ta med seg til det nye stedet, ble lagt i den.

Migrasjon handler om vandring, regional mobilitet, eller befolkningsbevegelser i rom og tid.
Vi snakker om vandring til et geografisk sted – hjemmefra – og opphold der over lengre tid, for individer, familier og befolkningsgrupper.

Emigrasjon og immigrasjon

 • Immigrasjon legger vekt på bevegelsen til det nye stedet, og ser migrasjonen fra mottakerstedets perspektiv
 • Emigrasjon legger vekt på bevegelsen bort fra hjemmet, og ser migrasjonen fra avgiver-stedets perspektiv.

Utflytting og innflytting

 • Nøytrale begreper som bare konstaterer flytting inn og ut.

Utvandring og innvandring

 • Flytting fra et land til et annet land. Den som flytter, har i utgangspunktet til hensikt å bosette seg der for kortere eller lengre tid.

Forskjellige former for migrasjon

 • Arbeidsvandringer
 • Utdanningsvandringer
 • Hushjelp-vandringer/au pair
 • Internasjonalt oppdrag –
  • multinasjonale selskaper
  • utenrikstjeneste
  • FN-organisasjoner
  • nasjonal u-hjelp
  • fredskorps
 • Internasjonale hjelpeorganisasjoner
 • Misjonsselskap
 • Håndverkervandringer
 • Giftermåls- og kjærestevandringer
 • Kulturvandringer
 • Nomadisme som livsform
 • Settlervandringer (å ta nytt land)
 • Rasmus på loffen/anleggsslusk
 • Velstandsvandring/ “retirement migration”
 • Tilbakevandring

Tvangsmigrasjon – ulike typer

 • Deportasjon
  • Flytting av minoritetsgrupper for å løse et politisk problem.
  • Flytting etter domsavsigelse til tvangsarbeid i en annen region.
 • Slave- og menneskehandel
 • Evakuering
  • Tiltak hvor store menneskemengder flyttes på kort tid på grunn av krig, naturkatastrofer etc.
 • Flukt
  • Folk bestemmer seg selv for å flykte på grunn av forholdene de er havnet i.
 • Tvangsflytting
  • Utdrivelse til nytt land/region – tvangstiltak hvor folkegrupper jages fra et sted til et annet sted, men uten at de som jager har en plan for tilbakeflytting.
  • Tvungen forflytning etter vedtak om ekspropriasjon av eiendommer til offentlige formål som vannbassenger eller veibygging.

Kilder:
Jochen Oltmer, Migration im 19. und 20. Jahrhundert, R. Oldenbourg Verlag, München 2010
Jochen Oltmer, Globale Migration. Geschichte und Gegenwart, Verlag C.H. Beck, München 2012
Nils Olav Østrem, Norsk utvandringshistorie, Det Norske Samlaget, Oslo 2014

Scroll to Top