Den store skattkisten: Sju bind med norske utvandrerbrev fra 1838 til 1914

Sju bind brev fra utvandrere, såkalte Amerikabrev, ble utgitt av Orm Øverland og Steinar Kjærheim.
Brevsamlingen Fra Amerika til Norge i sju bind, redigert av Orm Øverland og Steinar Kjærheim, er en skattkiste for å forstå hvordan de tidlige norske utvandrerne levde.

I årene fra 1992 til 2011 utga Solum Forlag, Oslo, sju bind med norske utvandrerbrev. Redaktører for de tre første bindene var Orm Øverland og Steinar Kjærheim. Orm Øverland var redaktør alene for de fire siste.

Amerikabrev ved Norsk Historisk Kjeldeskrift-Institutt

Den norsk-amerikanske historieprofessoren Theodore C. Blegen reiste i 1928 og 1929 rundt i Norge for å samle stoff til en bok om norsk utvandring. I den forbindelse samlet han inn Amerikabrev. Før han vendte tilbake til USA, ba han sin venn professor Olaf Kolsrud om å oppbevare brevene i Norsk Historisk Kjeldeskift-Institutt.

Instituttet ble opprettet i 1922 og hadde ansvaret for utgivelse av et stort antall historiske publikasjoner – så som «Norges gamle Love fram til 1536», «Diplomatarium Norvegicum» i 22 bind, og lignende verker.

Utgivelse av Amerikabrev i forbindelse med Utvandrerjubileet 1975?

Samlingen av Amerika-brev økte sterkt i 1930-årene og fortsatte å vokse etter krigen og fram til 1970-årene. Det ble planlagt å utgi et første bind med Amerikabrev i forbindelse med Utvandrerjubileet i 1975, men først i 1987 kom det fart i arbeidet. Professor Orm Øverland ved Universitetet i Bergen ble engasjert. I 1992 utkom de to første bindene med Øverland og Steinar Kjærheim som redaktører.

Alle utvandrerbrev til 1914 er publisert

Alle Amerikabrev i eller lånt ut til samlingen ved Norsk Historisk Kjeldeskrift institutt som omfatter årene mellom 1838 og 1914 er tatt med i de sju bindene. Redaktørene gjorde ikke noe forsøk på å skille mellom interessante og mindre interessante brev. Brevene er stort sett trykt slik som i de originale brevene, men med små endringer for å øke leseligheten.

Hvert bind har en innledning. Seks av sju innledninger er skrevet av Orm Øverland og en av Steinar Kjærheim.

En skattkiste på 7 bind

De sju bindene er en skattkiste for den som ønsker å få en bedre forståelse av holdninger og tenkesett hos norske utvandrere i USA i de forskjellige periodene. Mange av brevskriverne hadde i beste fall noen få år med omgangsskole i Norge før de utvandret. Dagens leser blir imponert over at så mange blant brevskriverne ikke bare var i stand til å formidle konkret informasjon skriftlig, men også sine tanker, refleksjoner og følelser.

Oppsøk skattkisten!

Altfor få har gjort bruk av det omfattende materialet som Orm Øverland og Steinar Kjærheim med stor flid og utholdenhet redigerte. Utholdenheten var imponerende. Først ble det utgitt sju bind i løpet av to tiår, fulgt av to bind på engelsk med utvalgte brev. Leserne anbefales på det varmeste å gjøre seg kjent med utvandrerbrevene i dette imponerende verket!

De norske Amerikabrev-utgivelsene:

Orm Øverland og Steinar Kjærheim (red.), Fra Amerika til Norge. Norske utvandrerbrev 1838-1857, bind 1, Solum Forlag, Oslo, 1992.
Orm Øverland og Steinar Kjærheim (red.), Fra Amerika til Norge. Norske utvandrerbrev 1858-1868, bind 2, Solum Forlag, Oslo, 1992.
Orm Øverland og Steinar Kjærheim (red.), Fra Amerika til Norge. Norske utvandrerbrev 1869-1874, bind 3, Solum Forlag, Oslo, 1993.
Orm Øverland (red.), Fra Amerika til Norge. Norske utvandrerbrev 1875-1884, bind 4, Solum Forlag, Oslo, 2002.
Orm Øverland (red.), Fra Amerika til Norge. Norske utvandrerbrev 1885-1894, bind 5, Solum Forlag, Oslo, 2009.
Orm Øverland (red.), Fra Amerika til Norge. Norske utvandrerbrev 1895-1904, bind 6, Solum Forlag, Oslo, 2010.
Orm Øverland (red.), Fra Amerika til Norge. Norske utvandrerbrev 1905-1914, bind 7, Solum Forlag, Oslo, 2011.

De engelske utgivelsene:

Orm Øverland, ed. From Norway to America. Norwegian-American Immigrant Letters 1838-1914. Volume One, 1838-1870. Northfield, Minnesota: Norwegian-American Historical Association, 2012.
Orm Øverland ed. From Norway to America. Norwegian-American Immigrant Letters 1838-1914. Volume Two, 1871-1892. Northfield, Minnesota: Norwegian-American Historical Association, 2015.

Om Orm Øverland

Orm Øverland ble født i Oslo 17. mai 1935. Han tok doktorgraden i litteratur ved Yale University i 1969 med avhandlingen James Fenimore Cooper’s The prairie: The making and meaning of an American classic. Året etter ble han ansatt som dosent i amerikansk litteratur ved Universitetet i Bergen og ble professor samme sted i 1975

Han fikk stor betydning for utviklingen av amerikanske studier som fagfelt i Norge gjennom tiår. I 1996 utga han boken The Western Home: A Literary History of Norwegian America, og året etter kom Immigrant Minds, American Identities.

På det tidspunktet var Øverland allerede i full gang med sitt store og omfattende arbeid med å utgi utvandrerbrevene. I 2003 ble han tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull for sin omfattende innsats innen sitt fag og for Universitetet i Bergen.

Views: 193

Scroll to Top